Sponsors

Vrijwilligersbeleid

Inleiding

 • Veel vrijwilligers binnen SV Marum zetten zich met veel plezier, soms zelfs dagelijks, in voor onze vereniging. Door verschillende oorzaken neemt de belasting van de huidige groep vrijwilligers alsmaar toe. Dit is niet langer vol te houden en kan op termijn consequenties hebben voor het voortbestaan van onze vereniging. Om dit te voorkomen heeft het bestuur besloten dat het verrichten van vrijwilligerstaken een voorwaarde is voor het lidmaatschap van onze vereniging. Met als doel, zoals een vereniging ook bedoelt is, samen zorg te dragen voor een optimale bezetting en uitvoering van verschillende functies, taken en activiteiten binnen onze vereniging. Met ingang van seizoen 2018 -2019 zal het beleid als zodanig beschreven van toepassing zijn en worden ingevoerd.

  Wij rekenen er dan ook op dat iedereen zijn verantwoordelijkheid zal nemen om met elkaar onze mooie vereniging draaiende te houden. 

Op wie heeft dit beleid betrekking? 

 • Uitgangspunten van het vrijwilligersbeleid:
 • Het vrijwilligersbeleid is van toepassing op ieder actief lid, dan wel de ouder(s)/verzorger(s) van de jeugdleden jonger dan 15 jaar. Uitgezonderd (ouders van) kabouters.
 • Op donateurs, ereleden en rustende leden is het vrijwilligersbeleid niet van toepassing.
 • Ieder in teamverband spelend lid, dan wel ouder(s)/verzorger(s) van de jeugdleden jonger dan 15 jaar, vervult tenminste één vrijwilligersfunctie of één of meerdere vrijwilligerstaken.
 • Jeugdleden van 15 jaar en ouder gaan in plaats van hun ouder(s)/verzorger(s) een vrijwilligersfunctie of vrijwilligerstaak vervullen. Uitzondering hierop vormt de kantinedienst. Voor de ochtend kantinedienst (van 08:00 uur - 12:00 uur) geldt een minimum leeftijd van 16 jaar en voor de middag kantinedienst (12:00 uur - 16:00 uur / 16:00 uur – 19:30 uur) geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

 • Er geldt een vrijstelling binnen de inspanningsverplichting voor ieder 2e, 3e, 4e kind binnen het gezin jonger dan 15 jaar.

 • Jeugdleden van 15 jaar en ouder oefenen zelf hun vrijwilligerstaken uit, maar hun ouder(s) of verzorger(s) blijven (eind)verantwoordelijk voor het uitvoeren van de vrijwilligerstaak binnen de vereniging. 

Welke bijdrage wordt verwacht van de vrijwilliger?

 • Sv Marum maakt onderscheid tussen het uitvoeren van functies en taken:
 • Vrijwilligersfunctie: vrijwilliger die structureel één of meerdere functies of taken met een permanent karakter uitvoert (bijvoorbeeld scheidsrechter, commissielid, jeugdleider.
 • Vrijwilligerstaak: vrijwilliger die op basis van dit vrijwilligersbeleid een of meerdere taken of activiteiten gaat uitvoeren, die incidenteel van aard zijn.
 • De periode voor het verrichten van de vrijwilligerstaken loopt van 1 juli tot 30 juni. Binnen deze periode moeten 2 dagdelen aan vrijwilligerstaken of een vrijwilligersfunctie worden uitgevoerd.
 • Indien de uitoefening van de vrijwilligersfunctie voortijds wordt beëindigd, zal de vrijwilligerscommissie besluiten of aanvullende vrijwilligerstaken dienen te worden uitgeoefend.
 • Voor de taken wordt aan het begin van het seizoen een jaarrooster opgesteld. Iedere vrijwilliger wordt de mogelijkheid geboden aan het begin van het seizoen aan te geven voor welke taken uit de keuzelijst hij/zij wil worden ingezet en welke data hij / zij de werkzaamheden beslist niet uit kan voeren.

 • Met ingang van seizoen 2020/2021 geldt bovenstaande voor ouders van leden jonger dan 15 jaar. Per 1 september 2020 gaan de teams JO/MO 17 in teamverband  2x per jaar  een bijdrage leveren uit het aanbod van activiteiten op en rond het sportpark.  De leiders organiseren deze activiteit in samenspraak met de Taakbeheerders van de verschillende commissies.

 • De teams van JO/MO 19 en alle leden van de senioren  teams worden ingezet binnen de Clubhuis activiteiten uit de keuzelijst.
 • Indien de vrijwilliger géén keuze maakt in de taken die hij / zij wil uitvoeren, zal het bestuur de vrijwilliger indelen. Indien meer leden zich aanmelden voor een vrijwilligerstaak/ -functie dan benodigd, zal de datum van aanmelden voor de vrijwilligerstaak of functie leidend zijn voor het toekennen aan een lid. De Taakbeheerder zal vervolgens een planning opstellen.
 • Elke vrijwilliger wordt geacht minimaal 2 dagdelen aan vrijwilligerstaken in een seizoen uit te voeren. 

Spelregels 

 • Het inroosteren van een functie of taak door de Taakbeheerder zal plaatsvinden in overleg met de betreffende vrijwilliger. Het bestuur bepaalt of een taak of functie voldoende is om in aanmerking te komen voor de verplichting tot het verrichten van vrijwilligerswerk.
 • Als een vrijwilligerstaak eenmaal is ingeroosterd, dan kan men dit niet meer afzeggen. De vrijwilliger dient zelf voor vervanging te zorgen. Wel staat het iedereen vrij om te ruilen. De oorspronkelijk ingeroosterde vrijwilliger blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor de functie of vrijwilligerstaak en is ook aanspreekpunt voor de vrijwilligerscommissie.
 • Indien vrijwilligerstaken om wat voor reden dan ook uitvallen, beslist het bestuur wat dit betekent voor de invulling van de vrijwilligersverplichting.
 • Vrijwilligers die menen in omstandigheden te verkeren geen invulling aan de verplichting te kunnen geven, kunnen dit met onderbouwing aan het bestuur kenbaar maken. Het bestuur beoordeelt of het betreffende lid voor het lopende seizoen vrij gesteld wordt van de uitvoering van de vrijwilligers taak.
 • Het bestuur, of betreffende Taakbeheerder, waaronder de te verrichtte taak valt,  zullen er op toezien of de functie of taak naar tevredenheid wordt uitgevoerd. Taken die niet naar tevredenheid zijn uitgevoerd kunnen leiden tot het niet laten gelden van de vrijwilligerstaak;
 • Bij het niet op komen dagen voor de ingeroosterde taak zal door het bestuur een berisping “=gele kaart” aan de vrijwilliger worden opgelegd. Na een tweede gele kaart ”= “rood”, volgt een sanctiemaatregel.
 • De sanctiemaatregel als genoemd, wordt vastgesteld na een gesprek tussen het bestuur en betreffend lid, waarna het bestuur dit lid (tijdelijk) niet speelgerechtigd kan verklaren, dan wel het lidmaatschap van hem of haar kan beëindigen.
 • De Taakbeheerder zal toezien op een goede uitvoering van de taken conform de taakbeschrijving van de Taakbeheerder.
 • Bij onduidelijkheden is het besluit van het hoofdbestuur bindend.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!