Cookie beleid sv Marum

De website van sv Marum is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Clubhuis Reglement

Reglement Alcohol- en Druggebruik en Regels over roken

Overwegingen

In overweging nemende dat:

1. verenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een reglement;

2. in dit verband met “vereniging” wordt bedoeld: een vereniging met een sportkantine (hierna te noemen: clubhuis) in eigen beheer, aangesloten bij een erkende sportbond;

3. het clubhuis met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;

4. een reglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in het clubhuis waarborgen;

5. in een reglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

6. het volgen van de regels inzake ongeoorloofde concurrentie kunnen de Belastingdienst overtuigen van het niet-commerciële karakter van de horeca activiteiten in een vereniging;

7. in sport-clubhuizen met ingang van 1 juli 2008 op grond van de Tabakswet een algeheel rookverbod geldt;

heeft het bestuur van SV Marum het volgende “Reglement Alcohol- en Druggebruik en Regels over roken” vastgesteld en is het bestuur voornemens deze te laten bekrachtigen tijdens de Algemene ledenvergadering in 2018.

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

a) Alcoholhoudende dranken:
- Zwak – alcoholische dranken: bier, wijn, gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.
- Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer.

b) Sociale Hygiëne: Met sociale hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In het clubhuis gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcohol gebruik (en misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in het clubhuis kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden en deze regels uit te dragen en na te leven. Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

c) Leidinggevenden: Het bestuur van SV Marum heeft minimaal twee leden bereid gevonden als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen leiding geven aan de uitoefening van de horeca – werkzaamheden in het clubhuis.

d) Barvrijwilliger: Een vrijwilliger, die - op tijden dat er alcohol wordt verstrekt -, de barwerkzaamheden in het clubhuis uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

Artikel 2 Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcohol verstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

- Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
- Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in het clubhuis worden opgehangen.
- De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
- Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
- Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan kennelijk dronken personen.
- Het is verboden personen toe te laten in het clubhuis die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.
- Het is binnen alle vertrekken in het clubhuis ten strengste verboden om te roken.

Artikel 3 Vaststellen en wijzigen

1. Het bestuur heeft dit bestuursreglement ter vaststelling voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. Wijzigingen van dit reglement komen op dezelfde wijze tot stand.
2. Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank – en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank – en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank – en horecavergunning.
3. Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.
4. Indien een bestuursreglement is vastgesteld zonder concrete noodzaak een nieuwe drank – en horecavergunning aan te vragen, maar teneinde bepalingen inzake paracommercie vast te leggen, wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente met dien verstande dat de bepalingen inzake paracommercie met onmiddellijke ingang voor de vereniging van kracht zijn.

Paragraaf 2 Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4 Aanwezigheid

Op de momenten dat in het clubhuis alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.

Artikel 5 Huis – en gedragsregels

1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de clubhuis of elders op het terrein van de vereniging.
2. Het is niet toegestaan om in het clubhuis gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in het clubhuis of op het terras.
3. Het is verboden alcoholhoudende dranken uit het clubhuis en zelf meegebrachte (alcoholische) dranken te nuttigen in de kleedkamers van de vereniging.
4. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
- Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
- Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

5. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
6. Leidinggevenden en barvrijwilligers ( in de zin van het bepaalde in artikel 1 ) drinken geen alcohol gedurende tijdens het uitoefenen van bardienst.
7. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “Happy Hours” met korting, zijn in het clubhuis niet toegestaan.
8. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
9. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende barvrijwilliger uit het clubhuis verwijderd.

Artikel 6 Openingstijden en schenktijden

1. De openingstijden van het clubhuis zijn conform de drank – en horecavergunning op:

- maandag: gesloten
- dinsdag: 20.00 – 23.00 uur
- woensdag: gesloten 
- donderdag: 20.00 – 24.00 uur
- vrijdag:  gesloten; met uitzondering van gebruik voor recreatieve vereniging gerelateerde activiteiten ( zie art. 10)
- zaterdag:  08.00 – 19.00 uur 
- zondag: 08:00 – 14:00 uur


2. Conform de drank – en horecavergunning wordt alcohol geschonken tijdens de dagelijkse openingstijden tot uiterlijk 2 uur na afloop van een activiteit die wordt uitgeoefend in verband met de statutaire doelen. Op zaterdag van 08.00 uur tot 14.00.u wordt echter geen alcoholhoudende drank geschonken.

3. Als tijdens de schenktijden van het clubhuis 25% of meer van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar, wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken.

4. Op alle dagen geldt in het gehele clubhuis een rookverbod.

Artikel 7 Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers

Voor barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld.
Barvrijwilligers:
- deze zijn tenminste 18 jaar oud;
- hebben een instructie ( IVA )verantwoord alcoholgebruik gevolgd en succesvol afgerond
- staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd
- zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins ( bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).

Artikel 8 Voorlichting

1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid 1,2 en 3) en huis- en gedragsregels worden goed zichtbaar in het clubhuis opgehangen.
2. Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik.
3. Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame – uitingen voor alcoholhoudende dranken.

Artikel 9 Handhaving klachtenprocedure en sancties

1. Conform het gestelde in artikel 45 van de drank – en horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over het clubhuis. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement.
2. Gegronde klachten over toepassing van de artikelen 1 t/m 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
3. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor naleving zal het bestuur bij overtreding van ( één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkenen, zijnde de consument dan wel de verstrekker (barmedewerker) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrond bevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
4. Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de drank – en horecawet indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren.
5. Overtreding van het rookverbod wordt bestraft met een boete die wordt opgelegd door de Voedsel en Warenautoriteit.
- Bij een 1e overtreding bedraagt de boete : € 600.
- Bij een 2e overtreding binnen twee jaar bedraagt de boete : max.€ 1.200.
- Bij een 3e overtreding binnen drie jaar bedraagt de boete : max. € 2.400.
- Bij een 4e overtreding binnen vijf jaar bedraagt de boete : max € 4.500.
Deze bedragen worden aangepast aan de aanpassing van de desbetreffende boetes uit hoofde van de Tabakswet en de regelgeving daarover van de Voedsel- en Warenautoriteit.
6. De overtreder van het alcoholverbod wordt bestraft met hetzelfde bedrag als het bedrag waarmee de vereniging zou worden bestraft.
7. De in lid 5 bedoelde boetes worden verhaald op degene die de desbetreffende overtreding in de gebouwen van de vereniging heeft begaan (de overtreder). Deze persoon is voor de gehele boete aansprakelijk. Het maakt hierbij niet uit of het van de desbetreffende overtreder een eerste overtreding betreft. Het gaat hierbij om het aantal overtredingen dat door het begaan van de desbetreffende overtreding aan S.V. Marum als beheerder/uitbater van het clubhuis is toegeschreven. De financiële gevolgen van eventuele verdere acties van de Voedsel en Warenautoriteit worden eveneens verhaald op de overtreder.

Paragraaf 3 Paracommercie bepalingen

Artikel 10 Toegelaten horeca activiteiten

1. De sportvereniging zal slechts die horeca – activiteiten uitoefenen met inachtneming van het hierna onder 2 en 3 bepaalde.
2. De horeca – activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.
3. Het uitoefenen van horeca – activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de sportvereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend 2 uur voor en 2 uur na:
- De laatste wedstrijden;
- De laatste trainingen;
- Overige activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van de doelstelling, te weten het doen beoefenen en het bevorderen van sport, alsmede het stimuleren en organiseren van activiteiten die in het kader van de sport de ontwikkeling, de vorming en de recreatie van de mens beogen.
5. Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca – activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10. De inkoop ten behoeve van de genoemde horeca-activiteiten, alsmede de prijsstelling hiervan is voorbehouden aan het bestuur of door het bestuur aan te wijzen personen.

Artikel 11 Handhaving klachtenprocedure en sancties 

1. Conform het gestelde in artikel 45 van de drank – en horecawet zijn bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over het clubhuis. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement, inclusief de paracommercie – bepalingen.
2. Gegronde klachten over toepassing van de artikelen 10 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging en de overkoepelende sportbond.
3. De overkoepelende sportbond verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrond bevinding van de klacht maatregelen om herhaling te voorkomen. Het brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht en van de betreffende vereniging.
4. Blijft het verenigingsbestuur in het kader van het hiervoor in punt 3 gestelde in gebreke, respectievelijk is er sprake van een nieuwe klacht inzake nieuwe feiten, dezelfde vereniging betreffend, dan treft de sportbond zo nodig tuchtrechtelijke maatregelen jegens de vereniging binnen twee maanden na ontvangst van de laatste klacht, en brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener(s) van de klacht(en) en van de NOC*NSF.


Het bestuur van S.V. Marum

Versie 1.0, d.d. 11-06-2018

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!